Om ejendommen

Teglholms Have er bygget i årene 2004-06 med MTHøjgaard som både entreprenør og bygherre. Designgroup Architects har tegnet bygningen.

Bygningen er opført i gule mursten og har et stort haveanlæg, som ligger i forlængelse af Den grønne Kile, der er et græs- og stiareal, som forbinder hele Teglholmen. Dertil er der to tagterrasser i ejendommen, som alle beboere er velkomne til at benytte.

Foran ejendommen er der 66 parkeringspladser i terræn, som ejerne kan købe brugsret til, jf. vedtægterne. Ellers kan det nærliggende p-hus på A.C. Meyers Vænge benyttes.

Der er i ejerforeningen i alt 135 ejerlejligheder, hvoraf ca. en tredjedel er fremlejet. Lejlighederne varierer i størrelse fra 57 til 138 kvm (netto).

Ejerforeningen Teglholms Have er med i Grundejerforeningen Frederikskaj II, som dækker hele området omkring A.C. Meyers Vænge.

  

Bestyrelse og vedtægter for Ejerforening og P-laug

E/F Teglholms Have og P-lauget holder sine generalforsamlinger sammen inden udgangen af maj, jf. vedtægterne. 

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som har til opgave at sikre medlemmernes interesser bedst muligt.

Hvis du har lyst til at deltage i foreningsarbejdet og gerne vil høre nærmere inden generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen for ejerforeningen hhv. p-lauget. Det kan du gøre ved at henvende dig til et af medlemmerne eller skrive til bestyrelsen@teglholmshave.dk

 

Bestyrelsen i E/F Teglholms Have

Bestyrelsen for ejerforeningen Teglholms Have  består af 2-4 beboervalgte medlemmer, en formand samt 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og suppleanter for et år ad gangen, hvilket finder sted på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har fordelt enkelte opgaver imellem sig, herunder udlevering af nøglebrikker samt kontakt til gartner, vicevært, renovation etc.

Såfremt du ikke kan finde svar her eller på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen ved at maile.

 

Medlemmer:

Lars Kastrup (Teglholmsgade 8A, 1.th.) (formand)

Kim Eriksen (Teglholmsgade 8B, 3.th.)

Mathias Vielwert (Teglholmsgade 8B, 2.tv.)

Lea Reng Frigaard (Teglholmsgade 6C, st. tv.)

Rasmus Nordmark Torbensen (Teglholmsgade 6D, 3. tv)

 

Suppleanter:

Lars-Christian Brun (Teglholmsgade 6E, 1. th.)

Mette Hørdum Larsen (Teglholmsgade 8A, st. tv.)

 

P-lauget

Bestyrelsen for P-lauget består af 2 beboervalgte medlemmer, en formand samt 1 suppleant. Alle vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. 

Såfremt du ikke kan finde svar her eller på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen ved at e-maile til bestyrelsen@teglholmshave.dk

 

Medlemmer:

Lea Ring Frigaard (Teglholmsgade 6C, st. tv.) (Formand)

Lars Kastrup (Teglholmsgade 8A, 1.th.)

Mette Johanne Bruun (Teglholmsgade 6E, 1. th.)

Suppleant:

Bjarne Pedersen (Teglholmsgade 6 D, 6.tv.)

Bestilling af nøgler

 

Bestilling af nøglebrikker til indgangsdøre

Kontakt bestyrelsen på e-mail: bestyrelsen@teglholmshave.dk

Oplys, hvor mange nøglebrikker, der ønskes, samt navn og adresse.

Nøglebrikkerne koster hver ca. godt 100 kr., som går til at dække købsprisen hos vores låsefirma. Den aktuelle pris kan oplyses ved kontakt til bestyrelsen.

Bemærk, at hvis en nøglebrik bortkommer, så er det vigtigt, at man kontakter bestyrelsen, så nøglebrikken kan slettes af systemet. Herved sikres det, at uvedkommende ikke får adgang til vores ejendom.

 

Bestilling af nøgler til egen lejlighedsdør

Ekstranøgler bestilles direkte hos Låsefirmaet Carl F vha. det sikkerhedskort, man fik ved første indflytning.

Oplys kortnummer og systemkode. Medio 2015 var prisen 125 kr./stk.

 

Ved manglende eller bortkommet nøglekort

Alle nøglebestillinger skal ske på e-mail til: evva@carlf.com 

Man skal skrive, at nøglekortet er bortkommet, evt. mangler ved overtagelsen af lejligheden. Man skal desuden angive det nummer, der står på den nøgle til lejligheden, som man er i besiddelse af. Dertil skal man opgive navn og adresse samt vedhæfte billede af sygesikringskort, som dokumentation for, at man faktisk bor i lejligheden.

 

Praktisk information

 

Afløbs- og vandinstallationer

Gulvafløb og afløb fra køkken- og håndvask skal holdes rene, så de ikke tilstopper eller giver lugtgener.

Det påhviler den enkelte beboer at sørge for rensning af alle afløb frem til den lodrette faldstamme.

En generel regel er, at vandrette rør er ejerens ansvar, mens lodrette rør er ejerforeningens ansvar. Beboeren må derfor selv ved tilstopning eller lignende betale for rensning af afløbet frem til faldstammen. Undgå at hælde fedt, madolie eller lignende i vasken, da det kan sætte sig fast i afløbsrørene.

I forbindelse med planlægning af ombygning/renovering af køkken eller bad, bedes beboere i stueetagen kontakte viceværten, så der kan tages stilling til stand af faldstammer og rørinstallationer. Det giver ejerforeningen mulighed for at gennemføre eventuelle udskiftninger (for ejerforeningens regning) i forbindelse med den øvrige renovering.

 

Afregning ved fraflytning

Ved fraflytning vil afregning af varmeudgifter og fællesudgifter ske hos ejendomsadministrator.

Varmeudgiften afregnes først efter varmeårets afslutning. Fællesudgifter opkræves af administrator.

 

Altaner

Under vanding af beplantning på altaner, vær da opmærksom på, at det kan dryppe hos underboen. Det gælder også, hvis man vasker altangulvet eller vinduerne.

Den udvendige vedligeholdelse påhviler ejerforeningen, men for at holde udgifterne nede, opfordres beboerne til selv at slibe og oliere (med Gori ædeltræsolie) alt det, som man kan nå. Man kan låne en rystepudser ved henvendelse til bestyrelsen.

Rengøring af altanerne påhviler den enkelte beboer, som skal sørge for, at den udvendige side af altanen fremstår ren og pæn. Desuden må der ikke være klistermærker eller anden dekoration på altanerne, jf. husorden.

Bemærk, at der ikke må hænges blomsterkasser på den udvendige side af altanerne af hensyn til sikkerheden.

 

Cykler, barnevogne etc.

Cykler, barnevogne og legevogne mv. må ikke stilles i ejendommens trappeopgange. De skal i stedet  placeres i cykelkælderen samt i cykelstativerne ved opgangsdørene. Det skyldes krav fra brandmyndighederne, ligesom vores forsikringsselskab også kræver, at der ikke står brandbare materialer i opgangene.

Bemærk også, at man udenfor af hensyn til fremkommeligheden (bl.a. for barnevogne, rullestole og om vinteren snerydning og saltning) skal bruge cykelstativerne - og ikke låse cykler til gelænder ved trappenedgange eller træer.

Hvis der er fyldt i stativerne og i kælderen, skal cyklerne sættes tæt ind mod husmuren.

I kælderen i hver ende af bygningen, dvs. under Teglholmsgade 8C og A.C. Meyers Vænge 5, er der sat kroge op, hvor man kan låse barnevogn, klapvogn, cykeltrailer og lignende fast. Det kan være aktuelt, hvis man i en periode ikke bruger disse - herved frigøres der plads til de øvrige beboere i cykelkældrene.

 

Elevator

Ved driftsproblemer skal viceværten kontaktes.

Elevatorerne repareres kun i dagtimerne, dvs. der kan være nedetid om aftenen/natten og i weekender.

Vær venligst opmærksom på, at elevatordøren ikke må blokeres, da motoren ellers brænder sammen. Hvis du har brug for, at elevatordøren skal stå åben (i en kort periode) skal fotocellen dækkes til.

Hvis man sidder fast i elevatoren, kontaktes døgnvagten ved brug af alarmen i elevatoren. Hvis elevatoren igen virker, så man kommer ud, brug da igen alarmen i elevatoren og meld til elevatorfirmaet, at man er kommet ud. 

 

Ejerskifte

Ejerskiftes meddeles til ejendomsadministrator. Man sørger selv for aflæsning af vand, el og varme.

Hold øje med, at målerne er ubeskadigede.

 

Fugtmåler

I alle lejligheders teknikskakte hænger der en fugtmåler på en snor.

Når den er ved at løbe tør for batteri vil den bippe kraftigt på forskellige tidspunkter i løbet af døgnet - ligesom en røgalarm. Det er vigtigt, at der skiftes batteri, så den stadig virker - ellers er der risiko for, at vi ikke opdager en vandskade i tide. Det er sket flere gange tidligere og er årsagen til, at vi har fået alarmerne installeret.

Se hvordan man skifter batteri i manualen, der ligger som pdf-fil til højre.

Hvis måleren registrerer et for højt fugtniveau, vil den begynde at bippe, og beboeren skal reagere herpå, se punktet Indbrud, brand- og vandskade nedenfor.

 

Grill

Foreningen råder over en grill samt et bålfad til fælles afbenyttelse. De vil stå på ”bålpladsen” i haven i grillsæsonen.

Oprydning og grundig slukning efter grillning/bål på fællesarealer skal ske umiddelbart efter brug, så børn og dyr ikke kommer til skade.

Engangsgrill er ikke tilladt, da de dels ødelægger underlaget, dels udgør for stor sikkerhedsmæssig risiko.

På altanerne er det tilladt at grille med elektrisk grill, jf. Husorden.

 

Gulvvarme

Hvis der er problemer med gulvvarmen, kan det skyldes, at der er kommet luft i rørene. Bestyrelsen har en nøgle til udluftning af varmerørerne, som du kan låne.

 

Indbrud, brand- og vandskade

Tilkald selv assistance for at begrænse skaden og dens følgevirkninger. Det er valgfrit, hvem man kontakter, men brug evt. en af de håndværkere, som ejerforeningen benytter, se dokumentet "Håndværkerliste" til højre. De kender ejendommen i forvejen, hvilket kan være en fordel.

Orienter dernæst viceværten, bestyrelsen eller ejendomsadministrator hurtigst muligt.

Efter brand og øvrige lignende skader tilkaldes henholdsvis eget forsikringsselskab og ejerforeningens forsikringsselskab. Udbedring af skaden - afhængig af skadens karakter - aftales med eget forsikringsselskab eller med ejerforeningens forsikringsselskab.

Ejendommens forsikring dækker skader på bygningsdele, men ikke på dit indbo. Det er beboerens egen indboforsikring, som skal dække stjålne eller beskadigede ting.

Vi har videoovervågning i kælderen. Kontakt derfor bestyrelsen, hvis du har fået stjålet noget fra kælderen. Undlad dog at opbevare kostbare ting i kælderrummet, da forsikringen i mange tilfælde ikke dækker skader eller tyveri af sådanne effekter.

 

Lukning af vand

Det er muligt at lukke for vandet i den enkelte lejlighed i egen teknikskakt.

 

Navneskilte

Navneskilte til dørtelefon, postkasse og hoveddør sørger viceværten for. Kontakt derfor viceværten og angiv, hvilke navne, der skal stå, samt adresse.

Af hensyn til ensartetheden bedes man ikke selv lave skiltene, men rekvirere dem hos viceværten, hvilket er gratis.

 

Opbevaring på fællesarealer

Der må ikke opbevares noget i fællesarealerne af hensyn til brandregulativer. Det gælder både i trappeopgangene samt alt uden for kælderrum, dog er cykler og barnevogne i cykelkældrene undtaget. Udgiften til at fjerne henstillede sager vil blive faktureret til den ansvarlige.

Det vil sige, at sko, støvler eller overtøj m.m. ikke må efterlades på trappeopgangen. Affald må heller ikke opbevares eller henstilles i opgangene eller i kælderen. Stearinlys må ikke forefindes i trappeopgange.

 

Tv og internet

Vi har ingen kollektiv aftale i ejerforeningen.

Kontakt derfor selv den leverandør, du gerne vil have. Ejendommen er tilknyttet YouSee Bredbånd TV. 

Opsætning af paraboler og lignende er ikke tilladt.

 

Udleje

Det er op til ejer selv at forestå udlejning og orientering af lejere.

Vær opmærksom på ejerforeningens vedtægter, herunder § 22. "Ejerlejlighedernes benyttelse: (22.1) Udlejning af enkelte værelser i en ejerlejlighed må ikke ske i et sådant omfang, at der bor flere personer i ejerlejligheden end der er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af en klublejlighed."

 

Udsugning/ventilation

Hvis udsugningen ikke virker, som du forventer, skal du være opmærksom på følgende:

 • Mindst halvdelen af dørenes/vinduernes ventilationshuller skal være åbne. Hvis der ikke kommer nok luft ind i lejligheden, kan der ikke suges nok ud.
 • Emhætten i køkkenet suger lidt kraftigere, når den "tændes", men der er altid et vist sug.
 • Når emhætten er 'tændt' bliver udsugning bedre, hvis du også har en dør eller et vindue på klem.
 • Vær opmærksom på, at emhætteudsugningen ikke kan sammenlignes med en villaemhætte med motor, som suger ca. tre gange så meget.
 • Hvis spjældet ikke åbner ved tryk, er det emhætten, som er defekt. Hårde hvidevarer er ejernes egne, og du skal selv foranledige det repareret eller udskiftet.
 • Udsugningen i badeværelset er konstant og uafhængig af emhætteudsugningen.
 • Test, du kan lave, inden du fejlmelder: På badeværelset med åben dør sættes et stykke A4-papir foran udsugningsventilen. Hvis papiret bliver siddende, er der 98% sandsynlighed for, at suget virker, som det skal. Hvis ikke, kan du kontakte viceværten.

 

Bemærk, at man ikke må lukke ventilen på badeværelset helt til, da der vil medføre øget sug (og støj) i de andre lejligheder.

Hvis man skifter emhætte, skal man også sikre sig, at udsugningshullet dertil er ordentligt lukket til, så der ikke er konstant sug i lejligheden, hvorved de øvrige beboere over og under lejligheden vil få reduceret deres sug. Sæt evt. plastic foran udsugningshullet, hvis der ikke straks efter nedtagning af emhætte monteres en ny.

 

Vand (kalk)

Vandet i København har overalt samme hårdhed (19-22dH). Det svarer til hårdt vand.

Vi har derfor fået installeret et blødgøringsanlæg, der bruger UV. Det skulle sikre, at alle lejligheder få blødere vand - og ikke kun dem, der ligger tættest ved anlægget.

Anlægget slår kalket i stykker, så det ikke sætter sig, men i stedet kan tørres væk. Vandets hårdhedsgrad reduceres med anlægget til middelhårdt, dvs. omkring 11 dH. Vaskemiddel skal doseres herefter.

Det er fortsat nødvendigt at afkalke maskiner og armaturer regelmæssigt for at forlænge deres levetid.

 

Varme

Du må ikke ændre på de oprindelige varmeinstallationer til f.eks. gulvvarme, da det vil få effekt for de andre beboere i ejendommmen.

Hvis radiatoren er kold, selvom der er koldt i rummet, kan det skyldes, at ventilen er blokeret. Årsagen kan være, at der i lange perioder, hvor radiatoren ikke anvendes, kan sætte sig aflejringer fra vandet på ventilstiften, hvorfor den sætter sig fast.

I givet fald kan det måske løses ved at skille termostat og ventil ad. Når termostaten er fjernet fra ventilen, presses stiften, der stikker frem fra ventilen, forsigtigt ned (ryk aldrig i stiften!). Stiften skal kunne skubbes 2-3 mm. For at løsne stiften kan du skiftevis banke ventilen forsigtigt på siden og skubbe stiften forsigtigt ned, indtil den igen bevæger sig frit (se evt. video på Youtube).

Hvis ovennævnte ikke løser problemet, bør du kontakte din VVS-installatør. Det sker på ejers egen regning.

 

Vedligehold

Som ejer af lejligheden er al indvendig vedligeholdelse for egen regning.

Alle lejligheder har fået udleveret en Drift- og vedligeholdelses mappe. Heri står, hvordan og hvor tit materialer skal vedligeholdes. Mappen overdrages ved ejerskifte til ny ejer.

 

Ændringer, ombygning, renovering mv.

Som ejer kan du for egen regning foretage alle de ændringer af lejligheden, som du ønsker, blot ændringerne overholder gældende bygningsreglement, vedtægter og kommunens regler.

Kontakt evt. bestyrelsen eller administrator i tilfælde af tvivl.

Ved renovering skal ejeren selv bortskaffe affald. Ejendommens containere eller storskraldscontainer må ikke benyttes, da der så ikke er plads til de andre beboeres affald. Brug i stedet kommunens genbrugsstationer.

Husk at tage hensyn til dine naboer. Der henstilles også til at hænge en orienterende seddel i opgangen(e) om varighed, tidspunkt og forventede støjgener. Den gældende husorden skal desuden altid overholdes.

Rengøring af trappeopgang og andre fællesarealer, som er berørt ved renovering mv., er ejeren selv ansvarlig for.

Vicevært

 

Vores vicevært er:

Per Vesterholm Rengøring A/S.

E-mail: post@pvr.as
Telefon: 56 71 18 00

Per Vesterholm Rengøring A/S tager sig af bl.a. almindelige viceværtsfunktioner, trappevask, vinduespudsning ved indgange og vedligehold af udenomsarealer, inkl. gartnerfunktioner.

 

Vær som beboer/ejer særligt opmærksom på, at Vesterholm A/S tager sig bl.a. af 

 • Udskiftning af dørskilte (dørtelefon, postkasse og navn ved lejlighedsdør)
 • Lamper, der er gået ud på fællesarealer
 • Afhjælpning af stoppede affaldsskakte
 • Tilstoppede afløb på fællesarealer
 • Defekte dørtelefoner
 • Indgangsdøre, der ikke lukker ordentligt
 

Viceværten kan også mod betaling hjælpe med problemer, der ikke er ejerforeningens ansvar. Viceværten er dog ikke forpligtet - heller ikke mod betaling - til at udføre arbejde for beboerne i deres lejligheder.

Se vedhæftede fil "Vedligeholdelsespligt" for at se, hvilke typiske forhold, som er ejers hhv. ejerforeningens ansvar med vedligeholdelse.

   

Affald

 

Affaldsskakte

Der må kun smides lukkede poser i affaldsskakterne, og de må højst være 15 liter.

Poserne må højst være 15 l, da der ellers er risiko for, at posen sætter sig fast på vej ned til affaldsbeholderen. Hvis affaldsskakten er tilstoppet, kontaktes viceværten. Såfremt det kan identificeres, hvem der er ansvarlig for tilstopningen, sendes regningen til den ansvarlige ejer.

Det er vigtigt, at poserne er forsvarligt lukkede. Dermed undgår vi, at affaldet falder ud på vej ned til affaldsbeholderen i kælderen og gør affaldsskakten og beholderen beskidt med dertilhørende lugtgener. Desuden tømmes affaldsbeholderen ugentligt vha. sug. Hvis poserne ikke er lukkede, kan affaldet ikke suges ud, og beholderen tømmes derfor ikke ordentligt.

 

Affaldsgård

Containerne bliver kun tømt, hvis lågene kan lukkes. Det er derfor vigtigt, at de ikke overfyldes. Der må ikke stilles affald uden for containerne.

Hvis containerne er fyldt, henvises til Vasbygades Genbrugsstation.

Bemærk, at der på grund af rotter ikke må smides affald ud, som indeholder madrester - eller blot har berørt mad og fortsat lugter heraf. Det gælder både for pap, plastik og alm. brændbart affald.

Det er vigtigt, at affaldet sorteres korrekt, da containerne ellers ikke tømmes, eller vi får bøder fra kommunen, se dokumentet Affaldsguide til højre.

 

Haveaffald

Alt affald, der kommes i haveaffaldscontainerne, skal kunne komposteres, dvs. affaldet skal kunne samles uden plasticposer eller lignende.

Pottemuld, blomsterafklip, hækafklip og grene må komme containerne, mens der ikke må komme sten i.

Grene og stammer længere end 120 cm eller over 10 cm i diameter skal afleveres som storskrald.

 

Juletræer

Juletræer kan stilles på græsset mod Teglholmsgade foran affaldsgården. Det skal gøres senest to hverdage efter 1. januar. Renovationsfirmaet vil så tage dem med sig.

 

Storskrald

Vi har ikke storskraldsordning på ejendommen.

I stedet bestilles der container til storskrald. Det sker som udgangspunkt til begyndelsen af januar, slutningen af april og slutningen af august. Ca. en uge før containerne kommer, vil der blive sat opslag herom i opgangene.  

Ellers henvises der til kommunens genbrugsstationer. Nærmeste er ARC Vasbygade Genbrugsstation, Vasbygade 26, 2450 Kbh. SV.

Parkering

Parkeringspladser på ejendommen

Parkeringspladserne på ejendommen er private, og ejerne registreres via app eller parkeringstilladelser i forruden.

CoPark har parkeringskontrollen og udsteder p-bøderne. Vi har som administrator mulighed for at annullere en bøde hvis den er uretmæssig. Det kræver dog at indsigelsen er kommet senest næste hverdag kl. 14 til bestyrelsen.

P-pladserne handles regelmæssigt og udlejes også. P-laugets bestyrelse er ikke involveret heri. Erfaringen er, at ejerne eller eventuelle købere/lejere selv sætter opslag op i opgangene.

Ved skifte af ejer på en p-plads gives håndteres dette via administrationsselskabet. Ved skift af en lejer sendes en besked til bestyrelsen der foretager ændringen i systemet så en ny får adgang til app. En kort video om app'en kan findes her

Offentlig parkering

Parkering kan ske på områdets veje, hvor parkering de fleste steder er gratis.

En anden mulighed er at benytte p-huset på A.C. Meyers Vænge mod betaling. Der er indkørsel fra A.C. Meyers Vænge, selvom p-huset er registreret med adresse på Scandiagade 17, 2450 Kbh. SV.

Bemærk, at der kan betales med kreditkort eller med mobiltelefon ved en såkaldt  mobilparkering, hvilket forudsætter en app eller at man oprettes som bruger og dermed kan betale med sms, se APCOA Parkerings Danmarks hjemmeside.

Man kan i p-huset leje en parkeringsplads til en fordelagtig pris ved at oplyse, at man er beboer i Teglholms Have. Det skal ske ved direkte henvendelse til APCOA Parkering Danmark.


Ejendomadministrator

Vores ejendomsadministrator tager sig af alt i forbindelse med det administrative arbejde, ”papirarbejdet”, såsom bogholderi, regnskaber og indkaldelse til generalforsamling mv.

Al henvendelse om forhold vedrørende dine ejerforhold i Teglholms Have skal ske til ejendomsadministrator.

Henvendelser vedrørende ejendommens forsikringsforhold skal ligeledes rettes til administrator.

 

Vores ejendomsadministrator er:

WA ApS
Havneholmen 21, 5. sal
1561 København V
Telefon: 32 64 46 00

Rådgiver: Dijana Lekic
e-mail: dl@wadm.dk
Telefon (direkte): 32 64 46 15

 

For henvendelser vedr. 2008 til 31. august 2016

Datea A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

 

For henvendelser vedr. 2007 og før:

LEA Ejendomspartner A/S
Kobbervej 8
2730 Herlev
Tlf.: 44 57 03 40

Måleraflæsning

 

Aflæsning af forbrug af varmt og koldt vand samt varme

Vi aflæser selv vores forbrug af varmt og koldt vand samt varme.

Man modtager derfor et aflæsningskort, som sendes til Techem. Adresse og frist er angivet sammen med aflæsningskortet, som kommer i begyndelsen af året.

Målerne aflæses i teknikskabet, som i de fleste lejligheder er i badeværelset.

Her aflæses målerne for varmt vand (rød måler), koldt vand (blå måler) og varme (måleren med et display).

Varmemåleren aktiveres ved at trykke på det fordybede område neden for displayet. Ved flere tryk skiftes mellem målerniveauet for forskellige tidspunkter. Aflæs det seneste (dvs. det højeste) niveau (enheden måles kWh).

Hvis man ikke aflæser måleren, vil der blive fordelt et aflæsningstal til lejligheden, som vil korrigeres ved næste aflæsning. Dertil vil der være et gebyr som følge af den manglende aflæsning.

Bemærk, at der i teknikskakten hænger en fugtmåler i en snor. Den bipper, hvis der løber vand mellem etagerne i teknikskakten. Det er med til at undgå vandskader, fx hvis der er utætheder i rør eller cisterne på etager ovenfor. Batteriet skal skiftes med nogle års mellemrum. Måleren vil afgive bip med regelmæssige mellemrum, når batteriet skal skiftes (ligesom ved røgalarmer). Det er ejers/beboers ansvar, at måleren virker. Hvis der er skiftet batterier, og måleren er defekt, skal viceværten kontaktes.

 

Elmålere

Elmålerne er i cykelkælderen, hvor der er en for hver lejlighed.

Alle målerne er frit tilgængelige med undtagelse af visse målere til lejlighederne i Teglholmsgade 6E. Hvis man bor i en af disse lejligheder, kan man kontakte bestyrelsen for at få en nøgle til fyrrummet, hvor disse målere befinder sig.